Algemene voorwaarden

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Voedingskundige: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel voedingskundige te voeren.
Cliënt/Patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de voeding
Behandeling: advisering en begeleiding omtrent gezonde voeding
Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

2. De patiënt/cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de voedingskundige afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is.

3. Indien er sprake is van dieetbehandeling kan de begeleiding van de patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen of er, in geval van directe toegankelijkheid, een screening door de diëtist heeft plaatsgevonden.

4. De voedingskundige informeert de patiënt/cliënt schriftelijk over de kosten van de dienstverlening.

5. De behandeltijd tijd bestaat uit de tijd die de patiënt/cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht.

6. De patiënt/cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor screening, advisering of behandeling).

7. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering, schort de betalingsverplichting niet op.

8. Indien de patiënt/cliënt een gemaakte afspraak met de voedingskundige niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, wordt het voorgenomen consult in rekening gebracht.

9. De patiënt/cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de voedingskundige 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

10. De voedingskundige kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van voedingskundige niet tot de gewenste resultaten leidt. De voedingskundige stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de voedingskundige een dergelijke situatie ziet aankomen.

11. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

12. Hoe ik persoonsgegevens beveilig: Frias Food Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

13. De duur van het abbonement van het persoonlijk weekmenu wordt aangegaan voor een periode van 3 maanden voor 25 euro per maand. Tussentijds opzeggen is dan ook niet mogelijk. Bij het aanmelden en het accepteren van de algemene voorwaarden sluit je een verbintenis voor de duur van 3 maanden. De betaling geschied door middel van een automatische betaallink per mail. De betaling dient binnen 5 voldaan te worden te worden. Na ontvangst van de betaling wordt het persoonlijk weekmenu en boodschappenlijst toegestuurd.

Betalingsvoorwaarden

1. De consulten worden door de voedingskundige direct gefactureerd bij de patiënt zelf.

2. Bij voorkeur wordt het bedrag aan het einde van het consult voldaan via pinbetaling. Desgewenst wordt er door de diëtist een betalingsbevestiging meegegeven of toegestuurd via e-mail. Het toesturen van een factuur is ook mogelijk.

3. De door de voedingskundige aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

4. Indien de patiënt/cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, zal de diëtist de patiënt/cliënt in gebreke stellen en een termijn geven om alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is patiënt/cliënt in verzuim.

5. De patiënt/cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt/cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen.

6. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt/cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.

7. Indien de patiënt/cliënt in het in artikel 4 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de voedingskundige gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

8. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).

9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de voedingskundige bindend.

10. Het persoonlijke weekmenu. De duur van het abonnement van het persoonlijk weekmenu wordt aangegaan voor een periode van 3 maanden voor 25 euro per maand. Tussentijds opzeggen is dan ook niet mogelijk. Bij het aanmelden en het accepteren van de algemene voorwaarden sluit je een verbintenis voor de duur van 3 maanden. De betaling geschied door middel van een automatische betaallink per mail. De betaling dient binnen 5 voldaan te worden te worden. Na ontvangst van de betaling wordt het persoonlijk weekmenu en boodschappenlijst toegestuurd. Indien niet tot betaling wordt overgegaan wordt het weekmenu niet opgestuurd. Indien na 5 dagen niet betaald wordt, krijgt de betreffende persoon een herinnering. Deze betaalherinnering dient binnen 5 dagen te worden betaald.